هواداران عسل یاس

پاداش هواداری عسل یاس

شما عزیزان و مشتریان گرامی مجموعه عسل یاس، چنانچه از کیفیت یا قیمت محصولات ما راضی هستید، می توانید سفیران ما برای معرفی عسل یاس باشید.

در این حالت و به پاس قدردانی از شما عزیزان، به افرادی که مشتری جدیدی به مجموعه عسل یاس معرفی کنند، پاداش هواداری تعلق می گیرد.

چنانچه شما معرفی کننده شخصی باشید، در اولین خرید فرد معرفی شونده، 10 درصد از مبلغ خرید آن شخص، به شما تعلق می گیرد.

به عنوان مثال:

آقای رحیمی مشتری عسل یاس می باشد. ایشان تاکنون یک یا چند بار از ما خرید کرده اند.

آقای رحیمی، به آقای محمدی پیشنهاد می دهد که از محصولات عسل یاس خریداری کند.

آقای محمدی در اولین خرید خود، مبلغ 1 میلیون تومان از عسل یاس خرید انجام می دهند.

کمتر از 48 ساعت پس از خرید آقای محمدی، مبلغ 100 هزار تومان به حساب آقای رحیمی واریز خواهد شد.

توجه کنید

«جشنواره مشتریان عسل یاس» و «پاداش هواداری عسل یاس» دو طرح مجزا بوده و شرکت در هر کدام از آنها اختیاری است.
شما می توانید در طرح اول یا طرح دوم و یا هر دو مشارکت داشته باشید.

هواداران عسل یاس